Tjänster

Advokatbyrå Roder AB arbetar inom rättsområdena skadeståndsrätt, försäkringsrätt och brottmål med specialistkompetens inom personskaderätt; trafikskador, patientskador, läkemedelsskador, ansvarsskador, olycksfallsskador och ansvarsskador.

Trafikskador

När ersättning för personskada efter en trafikskada skall bestämmas tillämpas trafikskadelagens (1975:1410) och skadeståndslagens (1972:207) bestämmelser.

Ersättning kan lämnas för sveda och värk, merkostnader, lyte och men, inkomstförlust och särskilda olägenheter. Ersättning kan även utges till anhöriga vid dödsfall (ersättning för sveda och värk med schablonbelopp för förlust av nära anhöriga, begravningskostnader, ersättning för förlust av underhåll m.m.)

Om Du vill ha ett ombud under skaderegleringen eller om Du är missnöjd med ersättningen Du erhållit kan Du då begära att försäkringsbolaget svarar för kostnaderna för ett ombud/advokat.

När försäkringsbolaget beslutat om ersättning och tagit slutlig ställning i ärendet finns det möjlighet att begära prövning i Trafikskadenämnden alternativt väcka talan vid allmän domstol. Det finns även möjlighet att väcka talan vid allmän domstol efter det att Trafikskadenämnden lämnat ett rådgivande yttrande.

Patientskador

Enligt patientskadelagen (1996:799) föreligger ersättningsgill patientskada vid t.ex. undvikbar skada som skett vid undersökning eller behandling, felaktig diagnostisering m.m.

Om det föreligger en ersättningsgill skada utgår patientskadeersättning med tillämpning av 5 kap. och 6 kap. i skadeståndslagen (1972:207).

Om Du inte är nöjd med försäkringsbolagets slutliga beslut om ersättning kan Du begära prövning i Patientskadenämnden eller väcka talan vid allmän domstol.

Prövningen i Patientskadenämnden är kostnadsfri. Nämnden lämnar därefter ett rådgivande yttrande till försäkringsbolaget. Efter att Patientskadenämnden prövat ärendet har Du fortfarande möjlighet att väcka talan i domstol.

För det fall att Du vill anlita ombud/advokat i tvist mot försäkringsbolaget finns det i vissa fall möjlighet att nyttja rättsskyddet i hemförsäkringen för ombudskostnaderna. Rättsskyddsförsäkringen svarar då för ca 75-80 % av ombudskostnaderna och Du svarar för 20-25 % i självrisk upp till ett maxbelopp beroende på villkoren i hemförsäkringen.

Läkemedelsskador

Om Du drabbats av personskada på grund av ett läkemedel bör Du i första hand vända Dig till SLF med en skadeanmälan då beviskraven för att visa samband mellan personskadan och läkemedlet är lägre än om man vänder sig direkt mot läkemedelstillverkaren.

När SLF tagit slutlig ställning gällande ersättning har Du möjlighet att begära prövning i Läkemedelsskadenämnden När nämnden avgivit ett rådgivande yttrande kan Du väcka talan vid allmän domstol om Du vill gå vidare.

Om Du hamnar i tvist med SLF eller läkemedelstillverkaren finns det möjlighet att ansöka om rättsskydd ur Din hemförsäkring för att anlita ett eget ombud/advokat. Rättsskyddsförsäkringen svarar då för ca 75-80 % av kostnaderna och Du har en självrisk på ca 20-25 % upp till ett maxbelopp, där självrisk och maxbelopp regleras av försäkringsavtalet.

Målsägandebiträde

Domstolen kan förordna om ett målsägandebiträde först när förundersökning har inletts i ett ärende eller om förundersökning har återupptagits. Vid sexualbrott ska målsägandebiträde förordnas för målsägande om det inte är ”uppenbart att målsäganden saknar behov av sådant biträde” enligt lag (1988:609) om målsägandebiträde.

Vidare ska ett målsägandebiträde förordnas i mål om vissa andra brott mot person med fängelse i straffskalan som till exempel misshandel och olaga hot eller rån, om det ”med hänsyn till målsägandens personliga relation till den misstänkte eller andra omständigheter kan antas att målsäganden har behov av sådant biträde”.

Målsägandebiträde ska även förordnas vid andra typer av brott om fängelse kan följa av brottet och det med hänsyn till målsägandens ”personliga förhållanden och övriga omständigheter kan antas att målsäganden har ett särskilt starkt behov av ett målsägandebiträde.

Om ett barn utsatts för brott där en vårdnadshavare är misstänkt för brottet eller om det befaras att den andra vårdnadshavaren på grund av sin relation till den brottsmisstänkte inte kommer att tillvarata barnets rätt ska domstolen förordna om en särskild företrädare för barnet enligt lag (1999:997) om särskild företrädare för barn.