Allmänna villkor och integritetspolicy

Allmänna villkor Dessa villkor gäller samtliga uppdrag som utförs för klients räkning av delägare och anställda vid Advokatbyrå Roder AB (”Advokatbyrån”, ”vi”, ”oss” och ”vår”), med undantag för om inte annat följer av tvingande lagstiftning, Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed eller särskilt avtal. Vid anlitande av Advokatbyrån anses Ni ha accepterat dessa allmänna villkor. Arvode samt fakturering Advokatfirman har rätt att debitera klienten arvode jämte mervärdesskatt månadsvis eller arvodesbelopp à conto. Vidare har Advokatfirman rätt till skäligt förskott för arvode och utlägg. Begäran om förskott med visst belopp utgör varken någon uppskattning eller begränsning av det slutliga arvodet för uppdraget.   Rättsskydd  Om klientens ärende avser en tvist där rättsskydd kan beviljas ur rättsskyddsförsäkring, täcker rättsskyddet under vissa förutsättningar klientens och motpartens kostnader. Klienten är skyldig att betala självrisk i rättsskyddsförsäkringen. Utöver klientens skyldighet att betala självrisk är rätten till försäkringsersättning begränsad på olika sätt, t.ex. vad avser timarvode och till maxbelopp. försäkringsvillkoren angivna ersättningsnormen. Tystnadsplikt Advokatbyrån har tystnadsplikt beträffande uppgifter som erhållits om klienten och dennes angelägenheter vid utförande av uppdrag. Personuppgifter Advokatbyrå Roder AB (556875-3833), Box 48, 761 21 Norrtälje, är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas till Advokatbyrån i samband med uppdraget eller som annars inhämtas av Advokatbyrån. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Se ”Integritetspolicy” nedan för mer information om hur Advokatbyrån behandlar personuppgifter. Klagomål och reklamation Om en klient har synpunkter på hur ett uppdrag handläggs eller har handlagts ska denne kontakta den jurist hos Advokatbyrån som har ansvarat för uppdraget. Om klienten har anspråk på skadestånd med anledning av utfört uppdrag ska reklamation framställas skriftligen till ansvarig jurist hos Advokatfirman så snart som möjligt, varvid grunderna för påståendet om ersättningsskyldighet ska anges. Reklamation enligt ovan ska ha framställts inom sex månader från det att de omständigheter som ligger till grund för kravet har blivit kända för klienten, eller det att omständigheterna hade kunnat bli kända för klienten om denne hade vidtagit rimliga efterforskningar. Om klient som anlitat Advokatbyrån som konsument har krav i anledning av den tillhandahållna advokattjänsten och först har försökt nå en lösning i samförstånd, men detta inte kunnat uppnås, har sådan klient därefter möjlighet att vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför sin närings- eller yrkesverksamhet. Konsumenttvistnämnden nås på: Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm. Ansvarsbegränsning Advokatfirman ansvarar för skada som klienten har lidit endast om den vållats av Advokatfirman genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Advokatbyrån upprätthåller för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring i tillägg till Sveriges Advokatsamfunds obligatoriska ansvarsförsäkring. Har klienten tillhandahållit felaktig eller inkomplett information som underlag för uppdraget, svarar Advokatfirman inte för sådana brister i rådgivningen som är relaterade till detta. Integritetspolicy Advokatbyrå Roder AB värderar skyddet av personuppgifter, och vi lägger därför stor vikt vid att skydda Din integritet. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur Advokatbyrå Roder AB (556875-3833), Box 48, 761 21 Norrtälje, som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och klienters personuppgifter enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy gäller i situationer där Advokatbyrå Roder AB (”Advokatbyrån”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) behandlar personlig information som samlats in från webbplatsen. Genom att använda vår webbplats godkänner Du att Din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

Kategorier av personuppgifter vi samlar in

Den personliga informationen Du tillhandahåller är data som Du tillhandahåller oss genom att besöka hemsidan, maila oss eller genom att fylla i kontaktformuläret på hemsidan.

Syfte med behandling av personuppgifter

Den information vi samlar in från dig kan användas för något av följande ändamål:

Ge dig en mer personlig service

Din information hjälper oss att bättre uppfylla dina individuella behov. Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan den informationen användas för att kunna ge en personlig användarupplevelse.

Mottagare av personuppgifterna

Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är betrodda tredje parter som hjälper oss att hantera webbplatsen, driva vår verksamhet, om dessa parter är överens om att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål som inte överenskommits.

Behandling av personuppgifter vid besök på vår webbsida och behandling av personuppgifter i kontaktformulär

I samband med att Du kontaktar oss via formuläret på vår webbsida efterfrågar vi vissa personuppgifter. Vi använder personuppgifterna med stöd av en intresseavvägning för att kunna kontakta dig gällande ärendet. De personuppgifter vi behandlar är information som Du aktivt tillhandahåller oss via anmälningsformuläret. Åtkomsten till Dina personuppgifter är begränsad till de personer som behöver behandla personuppgifterna som en del av sitt arbete. Advokatbyrån använder IT-system och programvara från tredjepartsleverantörer. Det innebär att dessa leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter. Dock är leverantörerna personuppgiftsbiträden till oss och får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.  

Cookies

Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör skickar till datorns hårddisk via webbläsaren (om Du tillåter) och som gör att webbplatsen känner igen Din webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information. Vi använder cookies för att utföra vissa viktiga funktioner och förbättra användarupplevelsen på webbplatsen samt sammanställa statistik om trafik och kommunikation på webbplatsen. Cookies används också för kommunikationsändamål för att förbättra vår kundkommunikation samt att mäta webbplatsen. Om Du har aktiverat cookies i Din webbläsare kan Din cookieinformation användas för att förbättra vår kommunikation med Dig via e-post etc. Du kan också välja att stänga av cookies i Din webbläsare och / eller radera lagrade cookies i Din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet.

Hur länge vi behåller din personliga information

Vi sparar endast Dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt att uppfylla våra avtalsförpliktelser och vid behov enligt lagstadgad lagringstid. När det inte längre finns ett syfte eller en laglig skyldighet att lagra personuppgifterna, raderas eller anonymiseras dem. Behandlingstiden för personuppgifter fastställs i enlighet med syftet och rättslig skyldighet för varje behandling. Personuppgifter som endast samlas in för ett visst ändamål hålls till ett minimum för att kunna utföra syftet, även känt som dataminimering.

Dina personliga rättigheter

Du har rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära ett så kallat registerutdrag. Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om Dig ska korrigeras, liksom möjligheten att begära att vi tar bort Din personliga information. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta advokat Veronica Johansson, [email protected] för mer information. Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av Dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Hur kontaktar du oss?

Om Du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående Dina personuppgifter, hör av Dig till vårt dataskyddsombud advokat Veronica Johansson på e-post [email protected]