Barnfridsbrott infördes som en ny bestämmelse i 4 kap. 3 § brottsbalken vilket innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn i en nära relation för att se eller höra exempelvis vålds- och sexualbrott. Påföljden vid barnfridsbrott är fängelse upp till två år. Är brottet grovt gäller fängelse i lägst nio månader och högst fyra år.

Barn som utsatts för barnfridsbrott betraktas nu som målsägande med en rätt till skadestånd, vilket bland annat ger barnen större möjlighet att begära ersättning. För att ytterligare stärka barnens ställning har uppdraget för barnets särskilda företrädare utvidgas till att också omfatta att bevaka skadestånd och ansöka om brottsskadeersättning för barnet.